Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 14

Wat kunnen regionale overheden in Oost Brabant doen om bij te dragen aan het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water?

Kees Blok begeleide ambtelijke bijeenkomsten en expert judgement workshops om een haalbaar en betaalbaar pakket maatregelen te formuleren, zodat er heldere keuzes en alternatieven aan de bestuurders werden voorgelegd.