Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 4

Hoe kunnen lokale en regionale overheden bijdragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water? Wie doet wat?
Kees Blok is in verschillende rollen en op diverse niveaus betrokken bij de formulering van stroomgebiedbeheersplannen voor zowel Rijn-Oost, Rijn-West als stroomgebied Maas.